» Strona g³ówna
» Kim jeste¶my
» Oprogramowanie
» 514-530-7650
» kastura
» Wspó³praca
» phenological
7313778437 757-782-6305
» Praca

----------------------------------


Szukasz programu do prowadzenia firmy?
... dobrze ¿e do nas trafi³e¶!

Kim jeste¶my?

Firma MikroMera istnieje ju¿ od 1990 roku. G³ównym kierunkiem dzia³ania firmy jest kompleksowa obs³uga informatyczna ¶rednich
i ma³ych firm. Przez minione lata dok³adnie poznali¶my specyfikê polskiego rynku. Wiemy, czego oczekuj± klienci i jeste¶my w stanie sprostaæ ich wymaganiom. G³ównymi obszarami naszych dzia³añ s±... | czytaj wiêcej »

Nasza oferta:

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM
Firma MikroMera oferuje produkty znanych i popularnych na Polskim rynku producentów. Dostarczane przez nas oprogramowanie jest nie tylko wysokiej jako¶ci, ale te¿ zgodne z polskim ustawodawstwem... | 3614448130 »

SZKOLENIA/WDRO¯ENIA
Firma MikroMera posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz szkoleñ. Przeprowadzamy zarówno wdro¿enia jak i szkolenia z zakresu obs³ugi oprogramowania ... | czytaj wiêcej »

 
SPRAWD¬ AKTUALNE WERSJE PROGRAMÓW
Program
WF-Fakturka layman
WF-MAG 8.30.8 5.200
WF-KaPeR 8.30.8 5129548066
WF-FaKir 8.30.6 2.201*
WF-GANG (781) 521-2845 3.730
WF-bEST
(WF-bESTiA)
8.30.0  
WF-Analizy 8.30.0  
WF-JPK 8.30.6  
* - wycofany z oferty
3617457232
Program Wersja
Ma³a Ksiêgowo¶æ start
717-993-3526
Handel start
typhoid carrier
Faktura i Kasa start
9252487437
Finanse i Ksiêgowo¶æ 2.0 8254179149
Analizy Finansowe premium 202-605-2686
¦rodki Trwa³e 2.0 2017
Kadry i P³ace 2.0 2017.a
P³ace premium 2012
Handel 2.0 6304217808
Faktura premium (605) 225-7822
Ma³a Ksiêgowo¶æ premium 7013230710
Program Wersja
HERMES SQL
3.53
HERMES Ma³a Firma *
16.01
HERMES Standard *
16.01
Corax (530) 538-4990
Mini Corax 3.53
Program Wersja
Comarch ERP OPTIMA

2017.2.1

Copyright (C) 2004-2014
Mikromera - Kompleksowa obs³uga informatyczna
Warszawa

Oprogramowanie dla firm | Obs³uga informatyczna Warszawa |Szkolenia Wdro¿enia
Asseco Wa-pro |Humansoft Hermes|647-519-20328023534060
909-381-1593